عمر در کنار همسرش



اسمر در کنار همسرش



ایزل در کنار همسرش سحر



عاصی در کنار همسرش



میرنا در کنار همسرش (بازیگر درسریل ایزل)



مهند در کنار همسرش (بازیگر سریال عشق ممنوع)