عمر در کنار همسرشاسمر در کنار همسرشایزل در کنار همسرش سحرعاصی در کنار همسرشمیرنا در کنار همسرش (بازیگر درسریل ایزل)مهند در کنار همسرش (بازیگر سریال عشق ممنوع)